MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

MNC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 08/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (MNC).

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012

4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012

5. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: công ty thông báo sau

Địa điểm tổ chức họp: công ty thông báo sau

Nội dung họp:

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011;

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược