MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

MNC: Đại hội đồng cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 08/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (MNC).

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012

4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012

5. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: công ty thông báo sau

Địa điểm tổ chức họp: công ty thông báo sau

Nội dung họp:

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011; Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược