MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

ĐHCĐ thường niên 2013: 12/12, MHL chốt quyền tổ chức đại hội

Thời gian dự kiến họp: Trong tháng 01 năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MHL của CTCP Minh Hữu Liên như sau:

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: Trong tháng 01 năm 2013

Địa điểm tổ chức họp: R1 – 49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Nội dung họp:

+  Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012.

+  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) 1,35,6
HSX41,2 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,77,3
HSX14,2 0,0 (0,0%) 1,55,5
HSX380.436,9 +380.401,1 (1.062.572,8%) 2,310,4
HSX283.115,6 +283.108,0 (3.725.105,1%) 3,76,5
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,429,3
HNX0,0 -11,1 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược