MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

ĐHCĐ thường niên 2013: 12/12, MHL chốt quyền tổ chức đại hội

Thời gian dự kiến họp: Trong tháng 01 năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MHL của CTCP Minh Hữu Liên như sau:

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: Trong tháng 01 năm 2013

Địa điểm tổ chức họp: R1 – 49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Nội dung họp:

+  Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012.

+  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX5,0 +0,4 (8,7%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.347,4 (83.170,3%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX88.473,7 +88.461,8 (743.376,6%) 1,55,5
HSX530.842,0 +530.806,4 (1.491.029,1%) 2,310,4
HSX327.352,4 +327.342,4 (3.257.138,0%) 3,76,5
HNX3,3 -0,1 (-2,9%) 0,429,3
HNX0,0 -11,9 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược