MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty CP Minh Hữu Liên thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

1.Ông Phan Văn Dũng thôi giữ chức vụ là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Minh Hữu Liên kể từ ngày 01/07/2012.
 
2.Bổ nhiệm Ông Hồ Ngọc Thế Anh làm người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 01/07/2012
 

Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,5 -0,2 (-11,8%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,6 -0,4 (-10,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược