MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty CP Minh Hữu Liên thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

1.Ông Phan Văn Dũng thôi giữ chức vụ là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Minh Hữu Liên kể từ ngày 01/07/2012.
 
2.Bổ nhiệm Ông Hồ Ngọc Thế Anh làm người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 01/07/2012
 

Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,4 +0,4 (10,0%) 1,35,6
HSX41,0 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX26.542,2 +26.527,7 (182.949,9%) 1,55,5
HSX44.237,2 +44.202,5 (127.568,5%) 2,310,4
HSX8.847,4 +8.839,8 (115.251,1%) 3,76,5
HNX4,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX0,0 -10,9 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược