MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Báo cáo thường niên 2011

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL) công bố báo cao thường niên năm 2011.

Theo đó, mục tiêu doanh thu trong năm 2013 là 317 tỷ đồng, LNST là 9,5 tỷ đồng, chia cổ tức là 15%.

Chi tiết xin xem chi tiết tại file đính kèm.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 -0,2 (-12,5%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,2 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,3 0,0 (0,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) 0,429,3
HNX0,0 -9,7 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược