MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Không chia cổ tức 2011

Năm 2011, LNST đạt 2,104 tỷ đồng hoàn thành 35% kế hoạch.

CTCP Minh Hữu Liên (MHL) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 24/02/2012.

Theo đó, đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với 189,15 tỷ đồng doanh thu thuần, 2,104 tỷ đồng LNST. Với kết quả này, MHL hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu thuần nhưng chỉ hoàn thành được 35% kế hoạch LNST.

Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, MHL sẽ trích quỹ khen thường 1 tỷ đồng, quỹ phúc lợi 500 triệu đồng và không chia cổ tức năm 2011.

Năm 2012, MHL đặt kế hoạch 276 tỷ đồng doanh thu thuần và LNST đạt 6,34 tỷ đồng và cổ tức ở mức 10%.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược