MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Có lãi nhờ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL) công bố kết quả kinh doanh quý I/2012 trong đó, doanh thu đạt 73,7 tỷ đồng giảm nhẹ 5,8% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán là 69,1 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 4,68 tỷ đồng trừ đi các khoản chi phí công ty chỉ đạt 112 triệu đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

Cả quý LNST đạt 1,1 tỷ đồng giảm 54,2% so cùng kỳ năm 2011, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác chiếm phần lớn đạt 1,56 tỷ đồng.

Báo cáo Tài chính quý I/2012.

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược