MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL) thông báo ngày ngày 11/01/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Loại chứng khoán: Cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền:

Loại CK (1): 01 cp – 01 quyền biểu quyết

Loại CK (2): 01 cp – 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp dự kiến: trong tháng 2 năm 2012

Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo trong hồ sơ gửi cổ đông

Nội dung họp:

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,5 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX6,9 +0,6 (9,5%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.346,3 (81.069,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX35.389,6 +35.375,3 (247.379,6%) 1,55,5
HSX787.415,5 +787.374,2 (1.906.475,0%) 2,310,4
HSX115.015,8 +115.003,5 (931.202,0%) 3,76,5
HNX3,5 -0,1 (-2,8%) 0,429,3
HNX0,0 -11,7 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược