MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: CTCP Đầu tư Hữu Liên đã mua 123.200 CP

CTCP Đầu tư Hữu Liên - tổ chức có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL) – đã mua 123.200 CP nâng tỷ lệ sở hữu lên 9,03%

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Hữu Liên

Số ĐKKD: 0305859332

Mã chứng khoán: MHL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 222.900 CP (tỷ lệ 5,61%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Văn Dũng

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.000 CP (tỷ lệ 0,05%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 123.200 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 346.100 CP (tỷ lệ 9,03%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá chưa phù hợp

Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 20/12/2011

 


Theo - HNX



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,5 -0,2 (-11,8%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,6 -0,4 (-10,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược