MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: CTCP Đầu tư Hữu Liên đã mua 123.200 CP

CTCP Đầu tư Hữu Liên - tổ chức có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL) – đã mua 123.200 CP nâng tỷ lệ sở hữu lên 9,03%

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Hữu Liên

Số ĐKKD: 0305859332

Mã chứng khoán: MHL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 222.900 CP (tỷ lệ 5,61%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Văn Dũng

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.000 CP (tỷ lệ 0,05%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 123.200 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 346.100 CP (tỷ lệ 9,03%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá chưa phù hợp

Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 20/12/2011

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -5,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX42,0 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX265.420,9 +265.408,5 (2.131.795,0%) 1,55,5
HSX185.794,9 +185.757,7 (499.348,8%) 2,310,4
HSX628.162,7 +628.151,9 (5.816.221,1%) 3,76,5
HNX3,6 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX12,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược