MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Giao dịch liên quan: MCG – Vợ Tổng Giám đốc đã bán 27.660 CP

Số cổ phiếu vợ ông Nguyễn Bình Dương – Tổng Giám đốc của MCG nắm giữ sau giao dịch là 05 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Vĩnh Chân

Mã chứng khoán: MCG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 27.665 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Bình Dương

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27.660 CP

Số lượng CP đã bán: 27.660 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 05 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 8/1/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược