MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Quyền lợi cổ đông: MBB - 3/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian dự kiến tổ dự kiến vào cuối tháng 4/2013.

 

Ngày 27/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 351/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách để gửi thông báo cho cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã CK: MBB) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:             03/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng:                     05/04/2013

Lý do và mục đích: để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014

Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 04 năm 2013

Nội dung thực hiện: để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 (Nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong Thông báo gửi cổ đông và website).


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX36,6 +1,2 (3,4%) 2,67,0
HSX451.215,6 +451.189,8 (1.748.797,8%) 2,20,0
HSX97.321,2 +97.296,8 (398.757,4%) 2,59,0
HSX389.284,0 +389.269,9 (2.770.604,5%) 2,36,9
HSX698.941,8 +698.906,7 (1.991.187,2%) 2,10,0
HSX79.626,5 +79.603,9 (352.229,6%) 3,24,3
HNX6,9 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,3 +0,1 (1,2%) -2,0-3,3
HSX743.178,4 +743.167,4 (6.756.066,8%) 2,49,5
HSX256.573,7 +256.545,8 (919.519,1%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược