MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Quyền lợi cổ đông: MBB - 3/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian dự kiến tổ dự kiến vào cuối tháng 4/2013.

 

Ngày 27/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 351/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách để gửi thông báo cho cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã CK: MBB) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:             03/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng:                     05/04/2013

Lý do và mục đích: để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014

Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 04 năm 2013

Nội dung thực hiện: để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 (Nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong Thông báo gửi cổ đông và website).


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 +0,6 (1,8%) 2,67,0
HSX637.010,3 +636.974,8 (1.794.295,2%) 2,20,0
HSX486.605,1 +486.577,6 (1.772.596,1%) 2,59,0
HSX495.452,3 +495.438,1 (3.489.000,7%) 2,36,9
HSX716.636,6 +716.597,7 (1.844.524,4%) 2,10,0
HSX442.368,2 +442.345,6 (1.957.281,5%) 3,24,3
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX8,9 +0,2 (2,3%) -2,0-3,3
HSX283.115,7 +283.103,0 (2.237.968,4%) 2,49,5
HSX44.237,1 +44.209,1 (157.889,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược