MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Công bố thông tin: MBB - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Độ công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Theo đó số lượng ổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại của MBB tăng 62.500.000 cổ phiếu từ 1.000.000.000 Cổ phiếu lên 1.062.000.000 cổ phiếu.

Tải file chi tiết

Công bố thông tin: MBB - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhMBB

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược