LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

Quyền lợi cổ đông: LM7 - 1/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: dự kiến ngày 17/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LM7 của CTCP Lilama 7 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: dự kiến ngày 17/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Lilama 7

          - Nội dung họp:

+ Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

+ Nội dung khác liên quan..

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo tài chính công khai năm 2012;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;.


 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -29,8 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX1,7 0,0 (0,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -9,3 (-100,0%) 2,54,3
HSX132.710,7 +132.685,7 (530.742,6%) 2,43,6
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -10,8 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược