LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

Giải trình BCTC: LM3 kiểm toán lưu ý về chi phí lãi vay

Công ty cho biết, chi phí lãi vay chờ phân bổ" là 2,57 tỷ đồng sẽ được phân bổ hết vào chi phí SXKD của năm tài chính 2012.

Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7) công bố báo cáo bán niên soát xét và công văn giải trình của kiểm toán viên.

Cụ thể, kiểm toán viên lưu ý Công ty chưa phân bổ hết chi phí lãi vay để xác định kết quả sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012. Tại thời điểm 30/6/2012, số dư khoản mục “chi phí lãi vay chờ phân bổ" của LM7 là 2,57 tỷ đồng.

Mặc dù một số hạng mục công trình do công ty thi công đã hoàn thành nhưng giữa chủ đầu tư và nhà thầu chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành nên LM7 phải phải phân bổ chi phí lãi vay cho khối lượng đã hoàn thành nhưng chưa được nhiệm thu.

6 tháng đầu năm 2012, chi phí lãi vay của LM7 đã phân bổ 6,45 tỷ đồng.

Sau soát xét, lãi sau thuế 6 tháng 2012 của LM7 đạt 561 triệu đồng, giảm 32 triệu đồng so với báo cáo trước soát xét.

Theo công văn giải trình của LM7, theo đặc thù các công trình hiện tại Công ty đang thi công hầu hết đều có thời gian thi công trên 01 năm, một số công trình đã được hoàn thành trước 30/06/2012 nhưng chưa được chủ đầu tư nghiệm thu và để đảm bảo doanh thu phù hợp với chi phí nên công ty đã giữ lại một phần chi phí lãi vay.

Chi phí này sẽ được phân bổ hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của năm tài chính 2012.
 

Chi tiết giải trình tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,0 -1,5 (-4,8%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,8 -0,3 (-9,7%) 0,59,5
UPCOM0,0 -15,2 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX10,0 -0,1 (-1,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược