LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

LM7: 5/04, ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ thường niên năm 2012

HNX thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Lilama 7 (LM7).

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

 

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

 

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012

 

4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012

 

5. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

 

- Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 28/04/2012

 

- Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Lilama 7

 

- Nội dung họp:

 

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

 

+ Báo cáo tài chính công khai năm 2011;

 

+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011;

 

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

 

+ Sửa đổi và bổ sung điều lệ;

 

+ Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;

 

+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

 

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;

 

+ Các nội dung khác liên quan.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -29,1 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -15,7 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -1,7 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM10,2 -1,5 (-12,8%) 2,54,3
HSX25,0 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM1,3 -0,2 (-13,3%) 1,73,5
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX9,0 +0,8 (9,8%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược