LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

LM7: LNST đạt 1,45 tỷ đồng giảm 62,3% so với năm 2010

Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2011 trong đó, doanh thu trong quý đạt 77 tỷ đồng tăng nhẹ 6,6% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 11,7 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính đặc biệt là chi phí lãi vay tăng cao tới 6,4 tỷ đồng và chi phí quản là 4,3 tỷ đồng nên LNST trong quý chỉ đạt 950,6 triệu đồng giảm 39,1% so với cùng kỳ quý IV/2010.

Lũy kế cả năm doanh thu tăng trưởng ổn định đạt 163,93 tỷ đồng tăng 19,1% so với năm 2010, lợi nhuận gộp cũng đạt 29 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay cả năm cũng tăng lên 16,93 tỷ đồng nên LNST cả năm chỉ đạt 1,45 tỷ đồng giảm 62,3% so với năm 2010.

Báo cáo Tài chính quý IV/2011

 

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,5 -3,4 (-9,7%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,2 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -12,9 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX3,8 -0,4 (-9,5%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -11,8 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược