LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Quyền lợi cổ đông: LDP - 1/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: từ ngày 20/04/2013 đến ngày 30/04/2013, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: từ ngày 20/04/2013 đến ngày 30/04/2013, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội.

          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty: số 6A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt.

          - Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2012;

+ Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2013;

+ Thông qua phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017;

+ Sửa đổi bổ sung điều lệ.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,2 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM25,6 +3,3 (14,8%) 4,34,0
HNX12,0 +0,1 (0,8%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,2 +0,5 (1,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược