LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Công bố thông tin: LCM bổ sung thông tin

CTCP Khai thác & Chế biến khoáng sản Lào Cai (LCM) bổ sung mục đích sử dụng danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 

 

Ngày 25/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 147/2013/TB-SGDHCM về việc bổ sung mục đích sử dụng danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK: LCM) như sau:
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 18/02/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng            : 20/02/2013
 
Mục đích bổ sung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 
Nội dung lấy ý kiến: bổ sung ngành nghề kinh doanh
 
Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 25/02/2013 đến 05/03/2013
 
Thông báo này bổ sung nội dung cho Thông báo số 89/2013/TB-SGDHCM ngày 01/02/2013

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX398.131,3 +398.117,0 (2.784.035,2%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX442.368,1 +442.362,7 (8.222.354,5%) 0,827,4
HNX45,6 +4,1 (9,9%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược