LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Giao cịch nội bộ: LCM – Ủy viên HĐQT bán thành công 66.040 CP

Số cổ phiếu ông Vũ Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT của LCM nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 99.060 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Anh Tuấn

Mã chứng khoán: LCM

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 165.100 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.040 CP

Số lượng CP đã bán: 60.040 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 99.060 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/1/2013 đến ngày 30/1/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX398.131,3 +398.117,0 (2.784.035,2%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX442.368,1 +442.362,7 (8.222.354,5%) 0,827,4
HNX45,6 +4,1 (9,9%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược