LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Đại hội cổ đông: LCM – 18/2 GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 dự kiến vào cuối tháng 4/2013.

 

Ngày 01/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 89/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK: LCM) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 18/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 20/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2013

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:

  • Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành;
  • Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã kiểm toán năm 2012;
  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013;
  • Các vấn đề khác.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược