LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Giao dịch bổ sung: LCM – 29/1 giao dịch bổ sung 12,85 triệu cổ phiếu

Đây là số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo thông báo ngày 4/9/2013.

Ngày 22/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 46/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK: LCM) như sau:

Số lượng: 12.852.000 cổ phiếu (Mười hai triệu tám trăm năm mươi hai ngàn cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 756/2012/TB-SGDHCM ngày 04/09/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 128.520.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 24/01/2013

Ngày chính thức giao dịch: 29/01/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX132.710,5 +132.696,2 (927.945,7%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX17.694,8 +17.689,4 (328.799,1%) 0,827,4
HNX45,6 +4,1 (9,9%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược