LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Niêm yết bổ sung: LCM được chấp thuận niêm yết bổ sung trên 12,85 triệu CP

Ngày niêm yết có hiệu lực vào 24/1/2013.

Ngày 22/01/2013, Sở GDCK Tp.HCM đã có quyết định số 13/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK: LCM) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 12.852.000 cổ phiếu (Mười hai triệu tám trăm năm mươi hai ngàn cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 128.520.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 24/01/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX398.131,3 +398.117,0 (2.784.035,2%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX442.368,1 +442.362,7 (8.222.354,5%) 0,827,4
HNX45,6 +4,1 (9,9%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược