LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Công bố thông tin: LCM công bố số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưuhafnh

CTCP Khai thác & Chế biến khoáng sản Lào Cai (LCM) công bố số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Sau khi đăng ký lưu ký bổ sung trên 12,85 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của LCM là 21.420.000 CP. 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,4 -0,1 (-2,9%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX35.389,6 +35.376,8 (277.465,3%) 8,75,4
UPCOM0,0 -10,5 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX88.473,6 +88.471,0 (3.415.869,9%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược