LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Giao dịch nội bộ: LCM – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 66.040 CP

Thời gian thực hiện từ ngày 18/1/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Anh Tuấn

Mã chứng khoán: LCM

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 165.100 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.040 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 99.060 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/1/2013 đến ngày 15/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,9 0,0 (0,0%) 0,410,8
HNX18,2 -1,1 (-5,7%) 2,28,2
HNX0,0 -7,8 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX300.810,4 +300.797,3 (2.296.162,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,2 0,0 (0,0%) -1,9-3,7
HSX663.552,0 +663.549,3 (24.759.303,7%) 0,827,4
HNX0,0 -37,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,9 +0,1 (12,5%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược