L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

Quyền lợi cổ đông: L35 chốt quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 và trả cổ tức 10%

Thời gian thực hiện Trả cổ tức bằng tiền năm 2011: 28/03/2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L35 của CTCP Cơ lắp máy Lilama như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến trong tháng 04/2013 (cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

          - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

          - Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012;

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các vấn đề khác có liên quan.

     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 28/03/2013

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama từ ngày 28/03/2013 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu, chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức (hoặc Giấy ủy quyền nếu có).

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,0 -1,5 (-4,8%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,8 -0,3 (-9,7%) 0,59,5
UPCOM0,0 -15,2 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX10,0 -0,1 (-1,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược