KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Giao dịch nội bộ: KSA – Chủ tịch HĐQT đã bán 2,2 triệu CP

Số cổ phiếu ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT của KSA nắm giữ giảm xuống còn gần 1,02 triệu.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Dũng

Mã chứng khoán: KSA

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 3.219.824 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.200.000 CP

Số lượng CP đã bán: 2.200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.019.824 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 31/1/2013 đến ngày 4/2/2013.

Giao dịch nội bộ: KSA – Chủ tịch HĐQT đã bán 2,2 triệu CPKSA

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược