KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Giao dịch nội bộ: KSA – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2,2 triệu CP

Thời gian giao dịch từ ngày 31/1/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Dũng

Mã chứng khoán: KSA

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 3.219.824 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.019.824 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 31/1/2013 đến ngày 7/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,0 -0,2 (-4,8%) 0,410,8
HNX0,0 -27,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -7,8 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX53.084,3 +53.070,5 (384.568,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,2 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,1 0,0 (0,0%) -1,9-3,7
HSX539.689,0 +539.686,2 (19.205.913,5%) 0,827,4
HNX38,5 -0,3 (-0,8%) 22,24,0
HNX0,7 +0,1 (16,7%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược