KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Công bố thông tin: KSA gia hạn thời gian thanh toán cổ tức

Theo đó, ngày thanh toán cổ tức năm 2011 của KSA sẽ là 20/2/2012.

 Ngày 20/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 923/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã CK: KSA) như sau:

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: 20/11/2012

Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh lại: 20/02/2013

Lý do thay đổi: Do một số khoản nợ của khách hàng chưa chuyển trả cho Công ty như cam kết của khách hàng nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Các nội dung khác tại Thông báo số 822/2012/TB-SGDHCM ngày 03/10/2012 về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt của công ty không thay đổi.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược