KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: KMR – Mirae Fiber đã mua 284.533 CP

Sau giao dịch, cổ đông này nắm giữ trên 5 triệu cổ phiếu KMR.

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Mirea Fiber Tech Co., ltd

Mã chứng khoán: KMR

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 4.715.475 CP, tỷ lệ 13,71%

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Shin Young Sik

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ:

Số lượng CP đăng ký mua: 284.533 CP

Số lượng CP đã mua: 284.533 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000.008 CP, tỷ lệ 14.54%

Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại số lượng cổ phiếu đã bán

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch Ngày 17/9/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,9 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX8.847,6 +8.820,9 (33.037,2%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX53.084,6 +53.043,7 (129.691,2%) 3,24,6
HSX513.146,9 +513.143,5 (15.092.456,2%) 0,095,6
HSX132.711,3 +132.627,2 (157.701,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược