KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Công bố thông tin: KMR điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Công ty cổ phần MIRAE (KMR) công bố điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Nội dung điều chỉnh: Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vào ngày 14/06/2012. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,9 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX8.847,6 +8.821,8 (34.193,1%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX8.847,8 +8.805,8 (20.991,3%) 3,24,6
HSX8.847,4 +8.843,9 (255.604,9%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.763,3 (10.321,9%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược