KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Công bố thông tin: KMR điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Công ty cổ phần MIRAE (KMR) công bố điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Nội dung điều chỉnh: Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vào ngày 14/06/2012. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 -0,1 (-9,1%) 0,138,2
HSX8.847,7 +8.818,5 (30.200,2%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX8.847,8 +8.801,3 (18.927,6%) 3,24,6
HSX601.620,5 +601.617,3 (18.859.477,1%) 0,095,6
HSX26.543,1 +26.447,0 (27.520,3%) 6,14,3
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược