KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: Mirea Fiber Tech đăng ký mua gần 300.000 cổ phiếu KMR

Nếu thành công, số cổ phiếu Mirea Fiber Tech nắm giữ tại KMR tăng lên 5 triệu cổ phiếu.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Mirea Fiber Tech Co., ltd

Mã chứng khoán: KMR

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 4.715.475 CP, tỷ lệ 13,71%

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Shin Young Sik

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ:

Số lượng CP đăng ký mua: 284.533 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000.008 CP, tỷ lệ 14.54%

Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại số lượng cổ phiếu đã bán

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/9/2012 đến ngày 24/9/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,9 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX8.847,6 +8.821,8 (34.193,1%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX8.847,8 +8.805,8 (20.991,3%) 3,24,6
HSX8.847,4 +8.843,9 (255.604,9%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.763,3 (10.321,9%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược