KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Giao dịch liên quan: Chủ tịch KMR đã bán trên 400.000 CP

Sau giao dịch, ông Shin Young Sik nắm giữ trên 7 triệu cổ phiếu.

 • Tên người thực hiện giao dịch: Shin Young Sik
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 3.523.240 CP, tỷ lệ 21,52%
 • Số lượng CP đăng ký bán: 401.810 CP
 • Số lượng CP đã bán: 401.810 CP
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.000.007 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi phí cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 4/9/2012

Cùng ngày, cổ đông lớn khác là Mirea Fiber Tech đã bán 1,18 triệu cổ phiếu, vượt 284.533 cổ phiếu so với số lượng đăng ký giao dịch.

 • Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Mirea Fiber Tech Co., ltd
 • Mã chứng khoán: KMR
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 5.896.158 CP,
 • Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Shin Young Sik
 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ:
 • Số lượng CP đăng ký bán: 896.150 CP
 • Số lượng CP đã bán: 1.180.683 CP
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.715.475 CP, tỷ lệ 13,71%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi phí cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 4/9/2012
 • Mirea Fiber Tech Co., ltd đã có giải trình việc mua vượt số lượng đăng ký là do sơ suất khi viết lệnh bán cho Công ty chứng khoán KIS.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược