KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Giao dịch nội bộ: Chủ tịch KMR đăng ký bán trên 400.000 CP

Số cổ phiếu ông Shin Young Sik – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Mirae (KMR) đăng ký bán ra 401.810 CP kể từ ngày 30/8/2012.

Mã chứng khoán: KMR

 • Tên người thực hiện giao dịch: Shin Young Sik
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 3.523.240 CP, tỷ lệ 21,52%
 • Số lượng CP đăng ký bán: 401.810 CP
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.000.007 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi phí cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/8/2012 đến ngày 29/9/2012.

Cùng ngày, Mirea Fiber Tech Co., ltd – đại diện bởi Chủ tịch HĐQT KMR đăng ký bán ra 896.150 CP kể từ ngày 30/9/2012.

 • Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Mirea Fiber Tech Co., ltd
 • Mã chứng khoán: KMR
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 5.896.158 CP,
 • Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Shin Young Sik
 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ:
 • Số lượng CP đăng ký bán: 896.150 CP
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000.008 CP, tỷ lệ 14.54%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Chi phí cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/8/2012 đến ngày 29/9/2012.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược