IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Giao dịch nội bộ: IVS - Tổng Giám đốc đã mua 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 9,32%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Hoàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: IVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ 4,97%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 9,32%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 14/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX752.025,6 +752.021,8 (19.842.264,9%) 0,416,8
HSX238.878,8 +238.873,9 (4.884.946,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX274.268,3 +274.256,4 (2.304.675,5%) -0,4-11,6
HNX16,0 -0,5 (-3,0%) 0,619,1
HSX176.947,3 +176.935,9 (1.552.069,4%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX291.963,5 +291.906,6 (513.016,8%) 2,68,1
HNX13,9 +1,1 (8,6%) 0,168,5
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược