IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Giao dịch nội bộ: IVS - Tổng Giám đốc đã mua 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 9,32%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Hoàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: IVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ 4,97%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 9,32%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 14/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX318.505,0 +318.501,3 (8.726.064,1%) 0,416,8
HSX477.757,5 +477.749,6 (6.009.428,4%) -2,1-1,3
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -1,1-3,3
HSX734.331,0 +734.318,5 (5.851.143,0%) -0,4-11,6
HNX14,2 -0,2 (-1,4%) 0,619,1
HSX318.505,1 +318.492,6 (2.547.940,6%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX442.368,6 +442.305,7 (703.188,8%) 2,68,1
HNX14,3 +1,2 (9,2%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược