IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Giao dịch nội bộ: IVS - Tổng Giám đốc đã mua 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 9,32%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Hoàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: IVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ 4,97%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 700.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 9,32%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 14/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX141.557,8 +141.554,2 (3.899.563,6%) 0,416,8
HSX247.726,1 +247.720,3 (4.271.040,3%) -2,1-1,3
HNX3,6 -0,2 (-5,3%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.460,3 (660.151,8%) -0,4-11,6
HNX18,2 -0,4 (-2,2%) 0,619,1
HSX477.757,6 +477.745,5 (3.948.309,6%) 1,17,2
HNX0,0 -2,3 (-100,0%) 0,0741,3
HSX327.353,0 +327.288,3 (505.855,1%) 2,68,1
HNX11,0 +0,5 (4,8%) 0,168,5
HNX2,5 0,0 (0,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược