IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

IVS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu từ Việt Nam (IVS) thông báo Ngày 12/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 21/04/2012

Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,416,8
HSX530.841,7 +530.834,1 (6.984.658,9%) -2,1-1,3
HNX3,2 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.464,5 (961.570,5%) -0,4-11,6
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.480,4 (2.260.893,0%) 1,17,2
HNX2,4 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX787.415,5 +787.370,2 (1.738.124,1%) 2,68,1
HNX11,0 -0,9 (-7,6%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược