ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Niêm yết bổ sung: ITA - Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu

Ngày niêm yết có hiệu lực: 26/03/2013.

Ngày 22/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 334/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) như sau:

Số lượng: 115.678.032 cổ phiếu (Một trăm mười lăm triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn không trăm ba mươi hai cổ phiếu).

Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ để cấn trừ công nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.156.780.320.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi sáu tỷ bảy trăm tám mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).  

Ngày niêm yết có hiệu lực: 26/03/2013

    Ngày chính thức giao dịch: 29/03/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,0 +0,2 (1,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -26,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX15,8 -0,2 (-1,3%) 2,43,5
HNX14,6 +1,1 (8,1%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược