IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Giao dịch nội bộ: IMP – Chủ tịch HĐQT đã mua 13.100 CP

Số cổ phiếu bà Trần Thị Đào – Chủ tịch HĐQT của IMP nắm giữ sau giao dịch tăng lên 100.000 CP.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Đào
 
Mã chứng khoán: IMP
 
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 86.900 CP
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 13.100 CP
 
Số lượng CP đã mua: 13.100 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 
Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 27/2/2013 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,0 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM23,6 +3,0 (14,6%) 4,34,0
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 3,94,8
HSX14,5 0,0 (0,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX26.543,1 +26.439,6 (25.545,5%) 7,410,1
HNX38,4 +0,4 (1,1%) 3,16,6
HSX265.421,7 +265.333,7 (301.515,6%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX787.415,6 +787.363,6 (1.514.160,7%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược