IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: IMP – Quỹ đầu tư Chứng khoán y tế Bản Việt đã bán 95.360 CP

Như vậy, kể từ ngày 22/1/2013 Quỹ đầu tư Chứng khoán y tế Bản Việt không còn là cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP).

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Chứng khoán y tế Bản Việt

Mã chứng khoán: IMP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 902.754 CP, tỷ lệ 5,4%

Số lượng CP đã bán: 95.360 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 807.394 CP, tỷ lẹ 4,9%

Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 22/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,2 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM25,6 +3,3 (14,8%) 4,34,0
HNX12,0 +0,1 (0,8%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,2 +0,5 (1,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược