IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: IMP – Quỹ đầu tư Chứng khoán y tế Bản Việt đã bán 95.360 CP

Như vậy, kể từ ngày 22/1/2013 Quỹ đầu tư Chứng khoán y tế Bản Việt không còn là cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP).

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Chứng khoán y tế Bản Việt

Mã chứng khoán: IMP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 902.754 CP, tỷ lệ 5,4%

Số lượng CP đã bán: 95.360 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 807.394 CP, tỷ lẹ 4,9%

Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 22/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,4 +0,5 (1,3%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,5 +0,2 (1,6%) 3,94,8
HSX380.436,6 +380.427,3 (4.081.837,4%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX654.705,5 +654.621,0 (774.699,4%) 7,410,1
HNX42,9 +0,1 (0,2%) 3,16,6
HSX77,0 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,4 (-100,0%) 2,82,3
HSX8.847,9 +8.791,9 (15.699,9%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược