IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Công bố thông tin: IMP báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 như sau:

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình chỉa đạo của Ban Tổng Giám đốc, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đã có 19 nghị quyết Hội đồng quản trị được ban hành trong năm 2012.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của IMP


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,7 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -19,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,1 -0,2 (-1,6%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược