IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Niêm yết và giao dịch bổ sung: IMP – 14/11 giao dịch bổ sung gần 1,5 triệu cổ phiếu

Ngày niêm yết có hiệu lực từ 26/11/2012.

 Số lượng: 1.491.310 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm mười cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu thưởng phát hành theo Thông báo số 828/2012/TB-SGDHCM ngày 08/10/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 14.913.100.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2012

Ngày chính thức giao dịch: 26/11/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX15,3 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -13,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.765,1 (509.101,6%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX548.537,4 +548.435,4 (537.681,7%) 7,410,1
HNX36,9 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX8.848,3 +8.765,4 (10.573,4%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX141.558,3 +141.507,6 (279.107,7%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược