IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Niêm yết cổ phiếu: IMP được niêm yết bổ sung gần 1,5 triệu CP

Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2012.

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.491.310 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm mười cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 14.913.100 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm mười ba ngàn một trăm đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2012
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -35,0 (-100,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 3,94,8
HSX26.542,2 +26.532,4 (272.127,4%) 2,25,1
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX265.421,7 +265.339,3 (322.013,7%) 7,410,1
HNX0,0 -42,0 (-100,0%) 3,16,6
HSX35.390,2 +35.313,2 (45.861,4%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,4 (-100,0%) 2,82,3
HSX8.847,9 +8.797,4 (17.420,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược