IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: KWB Beteiligungen AG trở thành cổ đông lớn của IMP

Hiện tại KWB Beteiligungen AG đang nắm giữ trên 1,11 triệu cổ phiếu CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP).

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: KWB Beteiligungen AG

Mã chứng khoán: IMP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 611.362 CP, tỷ lệ 4,1%

Số lượng CP đã mua: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.111. 362 CP, tỷ lệ 7,45%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 16/10/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX39,5 +0,2 (0,5%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,7 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,4 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX115.015,8 +115.006,6 (1.250.071,4%) 2,25,1
UPCOM10,2 -1,3 (-11,3%) 3,63,2
HSX654.705,5 +654.622,3 (786.805,6%) 7,410,1
HNX42,6 +0,7 (1,7%) 3,16,6
HSX78,0 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 2,82,3
HSX460.063,3 +460.005,4 (794.482,6%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược