HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Giao dịch liên quan: HVG – Em Kế toán trưởng đã bán 38.010 CP

Số cổ phiếu em ông Trần Hiếu Hòa - Kế toán trưởng của HVG nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 06 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Hiếu Thuận

Mã chứng khoán: HVG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 38.016 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Hiếu Hòa

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 38.016 CP

Số lượng CP đã bán: 38.010 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 06 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2013 đến ngày 18/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX44,1 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX88.474,0 +88.436,8 (237.733,3%) 1,68,0
HSX5,0 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX176.947,5 +176.919,1 (624.053,4%) 1,08,4
HSX17.694,8 +17.684,2 (166.832,3%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược