HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Giao dịch liên quan: HVG – Em Kế toán trưởng đăng ký bán 38.016 CP

Giao dịch được thực hiện kể từ ngày 6/3/2013.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Hiếu Thuận
 
Mã chứng khoán: HVG
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 38.016 CP
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Hiếu Hòa
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 38.016 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2013 đến ngày 5/4/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược