HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Giao dịch nội bộ: HVG - Thành viên BKS đã bán 10.800 CP

Sau giao dịch, ông Nguyễn Quốc Bình – Thành viên BKS không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại BT6.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Bình
 
Mã chứng khoán: HVG
 
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 10.800 CP
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.800 CP
 
Số lượng CP đã bán: 10.800 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/1/2013 đến ngày 8/2/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX132.710,5 +132.699,7 (1.228.701,0%) 2,88,8
HSX17.695,1 +17.656,1 (45.214,0%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.837,5 (88.374,6%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,1 (941.109,4%) 2,38,5
HSX53.084,4 +53.065,5 (280.769,6%) 1,08,4
HSX575.078,5 +575.066,0 (4.582.199,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 -0,2 (-5,6%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược