HVG

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HSX)

Công bố thông tin: HVG báo cáo quản trị năm 2012

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Năm 2012 HVG tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 11 nghị quyết.

Về thay đổi nhân sự: ông Nguyễn Quốc Thái bị miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 22/5/2012.

  • Ông Lê Nam Thanh – miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT do hết nheiemj kỳ;
  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ký vào Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/4/2012.
  • Bổ nhiệm ông Lê Nam Hải vào chức vụ Thành viên HĐQT;
  • Ông Trần Thanh Giang – Thành viên BKS bị miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ;

Ngoài rà còn một số thay đổi khác. Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 450,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 337,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược