HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Công bố thông tin: HUT - 19/3 ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 06/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HUT của CTCP Tasco như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2013

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 06/04/2013

- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012;

+ Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012;

+ Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;

+ Phương án huy động vốn và tăng vốn điều lệ;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Các vấn đề khác;


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược