HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Kết quả kinh doanh: HUT - Năm 2012 lãi hợp nhất hơn 37 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012, HUT đạt 2075,52 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% và lợi nhuận sau thuế đạt 37,12 tỷ đồng, giảm 57% so với năm 2011.

Công ty cổ phần TASCO (HUT) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 1.356,43 tỷ đồng, tăng 95% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,06 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 98% cùng kỳ là 90% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 33,09 tỷ đồng, giảm 47% so vơi cùng kỳ quý 4/2011.

Lũy kế cả năm 2012, HUT đạt 2.075,52 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% và lợi nhuận sau thuế đạt 38,29 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 37,12 tỷ đồng, giảm 57% so với năm 2011.

So với kế hoạch kinh doanh của đại hội cổ đông giao phó đạt 1.500 tỷ đồng doanh thu và 130 tỷ đồng lợi nhuận gộp, kết thúc năm 2012 HUT đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và mới đạt 74% lợi nhuận gộp cả năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

1356,43

694,37

95,35%

2075,52

1485,83

39,69%

Giá vốn

1322,46

630,55

 

1978,95

1319,48

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

97,50%

90,81%

 

95,35%

88,80%

 

LN gộp

33,97

63,82

-46,77%

96,58

166,35

-41,94%

LNTT

8,42

37,24

-77,39%

47,46

125,69

-62,24%

LNST

6,99

31,29

-77,66%

38,29

100,87

-62,04%

LNST công ty mẹ

5,06

25,63

-80,26%

37,12

87,19

-57,43%

 

Kết quả kinh doanh: HUT - Năm 2012 lãi hợp nhất hơn 37 tỷ đồngHUT

Theo - CafefCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược