HUT

Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Giải trình BCTC: Quý II, HUT giảm lãi 16% so với cùng kỳ

Nguyên nhân hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp của công ty thấp.

CTCP TASCO (HUT) giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý II/2012 giảm hơn 16% so với cùng kỳ 2011, nguyên nhân là do:

+ Quý II năm nay hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp của công ty thấp (giảm gần 48%) dẫn đến lợi nhuận giảm.