HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua trên 8,65 triệu CP

Tỷ lệ sở hữu của Deutsche Bank Aktiengesellschaft tại HPG sau giao dịch tăng lên 7,03%.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Deutsche Bank Aktiengesellschaft & Deutsche Asset Management (Asia) Limited

Mã chứng khoán: HPG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich:20.834.360 CP, tỷ lệ 6,03%

Số lượng CP đã mua: 8.655.233 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.489.593 CP, tỷ lệ 7,03%

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/6/2012 đến ngày 29/1/2013.

Giao dịch cổ đông lớn: HPG – Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua trên 8,65 triệu CPHPG

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 17.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2.486,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.865,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 1,35,6
HSX36,1 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX35.389,6 +35.372,1 (202.126,4%) 1,55,5
HSX521.994,6 +521.965,1 (1.769.373,1%) 2,310,4
HSX637.010,0 +637.003,5 (9.876.023,7%) 3,76,5
HNX2,9 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược